ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางสำหรับการห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้หนี้ยืมสิน (deposit taking & lending) เพื่อปกป้องผู้ซื้อขายและสามัญชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและเมืองนอก และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังกล่าวมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (อาทิเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโฆษณาหรือเชิญชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อมั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ